st8.krestanka.cz

Plán pedagogických a klasifikačních porad

Plán pedagogických a klasifikačních porad


29. srpna 2019 – schválení návrhu dokumentu Výroční zpráva 2018/2019
                                  
Schválení dokumentu č. 1 - Organizace práce na školní rok 2019/2020
 
 • předměty speciálně pedagogické péče, zájmové kroužky, školní klub
 • pověření garantů
 • zařazení zaměstnanců, kvalifikace pedagogů, správci kabinetů a odborných učeben
 • dozory – met. pokyn č.j. 37 014/2005-25
 
Schválení dokumentu č. 2 - Učební plány 2019/2020
 
Schválení dokumentu č. 3 - Vnitřní směrnice školy 2019/2020
 
 • organizační řád
 • pracovní řád
 • spisový a skartační řád
 • organizace a zajištění speciálních tříd
 • výchovná komise
 • vyplňování povinné dokumentace; elektronická TK a ŽK
 • vyplňování doložky o získání stupně základního vzdělávání na vysvědčení
 • školská rada
 
Schválení dokumentu č. 4 - Plány práce na školní rok 2019/2020
 • roční plán školy, předběžný plán akcí
 • Výukový program péče o chrup
 • Environmentální vzdělávání
 • plán pedagogických a klasifikačních porad
 • plán práce předmětových komisí a metodických sdružení
 • plán práce výchovné poradkyně, Výchova k volbě povolání
 • plán práce metodika prevence, Minimální preventivní program
 • plán práce ve školní družině, plán práce ve školním klubu
 • plán práce – autoevaluace, plán hospitační a kontrolní činnosti
 • plán ICT, plán školské rady
 
Schválení dokumentů pro školní rok 2019/2020
 
 • Školní řád, klasifikační řád a kritéria pro udělování výchovných opatření
  Zajištění bezpečnosti (včetně řádů učeben)
 • Společné vzdělávání v praxi, ŠVP, Prevence rizikového chování
 • Informační technologie a prezentační technika
 • Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
 
Říjen 2019 - mimořádná pedagogická rada
Schválení výroční zprávy
  
 
12. listopadu 2019
 
 • hodnocení prospěchu a chování za1. čtvrtletí
 • hodnocení přechodu žáků z I. na II. stupeň
 • plnění obsahů ŠVP
 • hodnocení měsíčních plánů
 • zpráva ŠPP KZŠ Jihlava
 • zájem o studium vycházejících žáků a přihlášky do oborů s talentovou zkouškou
 • legislativní změny, řešení požadavků rodičů, žáků, pedagogů, atd.
 
14. ledna 2020
 
 • hodnocení prospěchu a chování za 1. pololetí
 • hodnocení žáků se SVP a plnění PO v rámci PSPP, PI
 • pololetní kontrolní práce – výsledky
 • zpráva ŠPP KZŠ Jihlava
 • hodnocení uplynulého pololetí
 • legislativní změny, řešení požadavků rodičů, žáků, pedagogů, atd.
 
23. ledna 2020
 
 • klasifikace žáků a výchovná opatření za 1. pololetí
 • pokyny a doplnění údajů pro vydání výpisu vysvědčení
 
16. dubna 2020
 
 • hodnocení prospěchu a chování za 3. čtvrtletí
 • zpráva ŠPP KZŠ
 • různé – legislativní změny, řešení požadavků rodičů, žáků, pedagogů atd.
 • zápis do 1. tříd
 
16. června 2020        
 
 • hodnocení prospěchu a chování za 2. pololetí
 • hodnocení žáků se  SVP a plnění PO v rámci PSPP, PI
 • hodnocení práce ve školním roce – závěry pro následující školní rok
 • zpráva ŠPP KZŠ Jihlava
 • splnění obsahů ŠVP
 • legislativní změny, řešení požadavků rodičů, žáků, pedagogů
 • organizační opatření a zajištění ve školním roce 2019/2020

23. června 2020
 
 • klasifikace žáků a výchovná opatření za 2. pololetí
 • pokyny a doplnění údajů pro vydání vysvědčení
Copyright © 2020 st8.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.